Rekrutteringsplan

< Alle

Rekruttering

Vålerenga Fotball ønsker at alle som skal spille fotball skal få mulighet til det. Denne planen beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere, hvordan spillerne blir ønsket velkommen, og gitt et likeverdig tilbud.

Ansvar for tiltakene: Rekrutteringsansvarlig.

Hovedtiltak for oppstart nye årskull/lag:

  • Rekruttfotballskolen: Vi arrangerer rekruttfotballskolen for alder 4-6 år i april/mai og september/oktober hvert år med hovedmål om å rekruttere inn nye jenter og gutter til klubben. Det er rekrutteringsansvarlig og frivillige trenere i klubben som er ansvarlige Siste treningsøkt avsluttes med pølse, saft og premieutdeling. Alle får et skriv med seg hjem informasjon til foreldremøte og fotballtrening for barna den påfølgende uka.
  • Jentefotballskolen: Vi gjennomfører jentefotballskole for alder 6-13 år mai/juni i samarbeid med Vålerenga Fotball Samfunn, 1 trening pr uke i 4 uker. Et hovedmål for fotballskolen er å rekruttere inn nye jenter, og starte nye lag for de yngste jentene, samtidig som det er et tiltak for å beholde de yngste jentene som allerede er i klubben. Det er spillere på Damer A/rekrutt og jenter talent som er med som trenere på fotballskolen. Siste treningsøkt avsluttes med pølse, saft og premieutdeling. Alle får et skriv med seg hjem informasjon til foreldremøte og fotballtrening for barna den påfølgende uka.
  • AKS-fotballskoler. Vi gjennomfører treninger for 1. og 2.klasser på Brynseng og Kampen skole ukentlig hele året, med våre elite- og bredde-trenere.
  • Foreldremøte: Informasjon om plan/opplegg og målsetting for barne- og ungdomsfotballen i klubben. Gjennomgang av klubbens strategi med tanke på treningsopplegg og målsettinger i barneidretten, samt forventninger i foreldregruppa. Rollefordelinger. Se egen PP-presentasjon «Velkommen til Vålerenga Fotball».
  • Treninger: De første treningene kan ledes av trenerkoordinator for årskullene. Etter dette blir flere foreldre involvert i gruppa. Trenerutvikler er med for å sikre en god overgang, og at foreldretrenerne får oppfølging og blir kjent med hvordan trenerrollen skal ivaretas.
  • Telenor Xtra Vålerenga: Fotballakademi for gutter og jenter 6-13 år. Telenor Xtra Vålerenga skal rekruttere nye spillere til klubben, men også øke ferdighetsnivået på spillerne i disse årsklassene, slik at de blir lengere i klubben og hindrer frafall. Vi skal sikre at vi gir et tilbud tilpasset både gutter og jenter. Alle spillere skal få informasjonsskriv om tilbud i Vålerenga Fotball 2 ganger pr år (før jul og før sommer).
  • DNB Fotball Camp – Vålerenga Fotballskole: Vi skal rekruttere jenter og gutter ved å gjennomføre 4 uker med fotballskole for alder 7-14 år i hhv vinterferie og tre uker i sommerferien. Vi skal sikre at fotballskolen også gir et tilbud tilpasset jenter. Alle spillere skal få med informasjonsskriv om tilbud i Vålerenga fotball siste dag.

Hovedtiltakene som rekrutteringsfotballskolen, jentefotballskolen osv er gratis tiltak. Vi vil i oppstartmøter, samt i dialog med nærskolene informere om vårt inkluderingsfond.

Rekrutteringsanvsarlig har ansvaret for å holde kontakt med foresatte før, underveis og etter tiltakene. Den skal også ha kontakt med skoler og barnehager i lokalmiljøet.

De første årene legger vi tilrette for at gutter og jenter kan spille sammen, samtidig som vi også ser at noen har behov for å ha egne jentegrupper.

Rekruttering av spillere med særskilte behov:

Vålerenga fotball vil at alle som skal spille fotball hos oss skal få mulighet til det. Vi skal legge til rette for å gjennomføre aktivitet for spiller med ulike særskilte behov, og være tydelige i våre rekrutteringstiltak på dette.  Vi ønsker alle velkomne, uavhengig av funksjonsevne, etnisitet, legning og betalingsevne.

Vi har særskilte ordninger for familier med lav inntekt, med forskjellige løsninger tilpasset ønske og behov (økonomisk støtte, dugnad for treningsavgift, avbetaling, hjelp med å søke støtte i bydel osv)

Vi tilpasser aktivitet for spillere med forskjellige funksjonshemminger, enten på ordinært lag i egen årgang, eller med tilbud i vår unifiedgruppe

Ta kontakt med oss på fotball@vif.no dersom dere ønsker mer informasjon om dette.

Ekstratiltak for inntak av nye spillere:

Fokus: Glede, lek, samhold og smålagsspill. Det første året kombineres fotballaktivitet med sosiale tiltak.

Profilering: Informasjonsskriv til flest mulig i skolekretsene, AKS, barnehager, egne medlemmer, sosiale medier og våre nettsider.