Årsmøte 2024

Tirsdag 12. mars kl. 18 har Vålerenga Fotball årsmøte på Intility Arena.

På medlemsmøtet vil det komme informasjon om status og planer på områdene barne- og ungdomsfotballen, utviklingsavdelingene for jenter og gutter, A-laget kvinner, stadion, arbeidet med Valle-feltet og Vålerenga Samfunn. Det blir også mulighet for spørsmål og innspill.

Årsmøteberetningen kan lastes ned her: Vålerenga Fotball årsberetning 2023

SAKSLISTE 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

10. Behandle forslag og saker 

  • • Forslag om VAR 
  • • Forslag om å Vålerenga Fotball skal jobbe for at NFF tar initiativ til å utestenge Israel fra UEFA mv 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

  1. a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
  2. b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
  3. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
  4. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
  5. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv. 

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

Vedlegg: