Etiske retningslinjer, åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Vålerenga Fotball er klubben for alle. Vi er stolte av å være en klubb med stort mangfold og hos oss skal alle ha like muligheter til å delta – uansett kjønn, legning, funksjonsevne, bakgrunn eller økonomi. Dette ligger til grunn for alt vi gjør.

Vålerenga Fotball inngår ikke samarbeid med aktører som er engasjert i ulovlig aktivitet, produserer eller selger av visse typer våpen, produserer tobakk eller cannabis til rusformål, engasjerer seg i pornografi eller prostitusjon, baserer seg på kulldrift, eller bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer. Vi bruker Oljefondets etiske retningslinjer og etiske utelukkelser som referansepunkt for hvilke typer partnere det er utelukket for oss å samarbeide med.

Når vi inngår samarbeid vurderer vi holdninger til miljø, arbeidsliv, anti-korrupsjon og miljø, samt likestilling, mangfold og inkludering. Vi er også særlig oppmerksomme på at vi skal bidra til sunne holdninger til alkohol og motvirke kroppspress og spiseforstyrrelser.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Vi forventer at våre samarbeidspartnere overholder menneskerettighetene og at ansatte hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører ikke utnyttes i arbeidet:

  • at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes.
  • at de har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte får fri ved sykdom eller svangerskap.
  • at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.

Risikovurdering

Det er gjennomført en grunnleggende risikovurdering av eksisterende samarbeidspartnere og kunder. Risikovurderingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Vi har identifisert et potensielt risikoområde ved inngåelse av overgangsavtaler for profesjonelle spillere, og har utformet egne retningslinjer for oppfølging av slikt arbeid.

Før vi kjøper eller selger spillere til utenlandske klubber vi foreta en risikovurdering av hvordan dette kan, eller potensielt kan, påvirke grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold negativt. Dette gjelder særlig ved samarbeid med klubber fra områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere.

Dersom vi blir kjent med at det hos våre samarbeidspartnere eller deres underleverandører skjer brudd med de forventningene som er skissert over, vil vi opprette en dialog med samarbeidspartner, med forventing om utbedring og tiltak.

Informasjon:

De som ønsker innsyn i eller har spørsmål til Vålerenga Fotballs arbeid kan rette dette på e-post til fotball@vif.no.  Henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til GDPR og annen lovgivning. Vi oppfordrer til å melde fra dersom noen mistenker eller opplever brudd på disse retningslinjene.

Vedlegg: