Sportslig utvalg Damer A

< Alle

Sportslig Utvalg (Damer Toppfotball)

Utvalget bør bestå av 3-4 medlemmer, som utpekes for 1-2 år. I tillegg møter administrasjonen og sportslig ledelse med fra 2-5 repr.

Utvalget har som mandat å:

  • Kvalitetssikre prosesser rundt ansettelse/oppsigelse av hovedtrener, øvrig trenerkorps og spillerlogistikk
  • Bidra til å utvikle, følge opp og oppdatere styringsverktøy (sportsplan, spillplan o.l.)
  • Utarbeide og anbefale målsettinger for Damer A
  • Bidra i budsjettarbeidene for alle enheter
  • Bidra til at kamparrangementer og lignende aktiviteter skjer i hht lisenskrav
  • Styret kan velge å gi Sportslig Utvalg utvidet mandat i enkeltsaker