Økonomi

< Alle

Plan for økonomistyring i Vålerenga Fotball

Styret i Vålerenga Fotball har det overordnede ansvaret for Vålerenga Fotballs økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Vålerenga Fotball for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Vålerenga Fotball fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

 • Vålerenga Fotball skal bruke og forvalte Vålerenga Fotballs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
 • Vålerenga Fotball skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
 • Vålerenga Fotball skal ha en forsvarlig økonomistyring

Lover og bestemmelser

Vålerenga Fotball er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Vålerenga Fotball er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

Sentrale lover er

 • NIFs lov
 • Vålerenga Fotballs egen lov
 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Revisorloven
 • Merverdiavgiftsloven
 • Arbeidsgiveravgiftsloven
 • Skattebetalerloven

Budsjett

Vålerenga Fotball utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig som følger opp for økonomien mellom styremøtene.

Vålerenga Fotball utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på Vålerenga Fotballs årsmøte og følges opp av styret gjennom året. Vålerenga Fotball bruker forenklet norsk standard kontoplan og alle avdelinger benytter de samme kontoklassene. Budsjett for de enkelte avdeling skal alltid godkjennes av hovedstyret.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for Vålerenga Fotball og på avdelingsnivå.

Følgende punkter er viktige ved budsjettering i Vålerenga Fotball:

Inntekter:

 • Avtaler.
 • Sponsorkontrakter.
 • Medlemslister.
 • Fjorårsregnskapet (årets) inntekt.
 • «Årshjulet» for å avdekke om det er ytterligere nye aktiviteter som skaper inntekter.

Kostnader:

 • Fjorårets (årets) kostnader
 • Planlagte aktiviteter for kommende år
 • Kontrakter (for eksempel husleie)

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital. Man bør vedlegge en forklaring om man setter opp et budsjett som går i underskudd.

Ved usikkerhet bruker Vålerenga Fotball det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

For at Vålerenga Fotball til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det har tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Vålerenga Fotball også et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper Vålerenga Fotball å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året. Likviditetsbudsjettet utarbeides årlig men oppdateres hvert kvartal.

Regnskap

Vålerenga Fotball er regnskapspliktig og følger regnskapsloven

Fullmakter i Vålerenga Fotball

Hovedstyret i Vålerenga Fotball har delegert myndighet til enkelte personer i Vålerenga Fotball. En oversikt over denne fullmaktsfordelingen finnes i Vålerenga Fotballs fullmaktsmatrise.

En oversikt over hva som inngår i hver enkelt rolle i Vålerenga Fotballs finnes i de ulike rollebeskrivelsene.

Fullmaktsmatrise og rollebeskrivelse for daglig leder og økonomiansvarlig ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Regnskapssytem og fakturasystem

Vålerenga Fotball bruker følgende regnskaps- og fakturasystem: Visma Global

Regnskapsbilag

Alle typer regnskapsbilag skal løpende leveres til klubbens økonomiansvarlig, men senest innen fastsatt frist i årshjulet. For arrangementer eller andre aktiviteter skal bilag leveres til økonomiansvarlig umiddelbart etter gjennomføring.

Internregnskap for avdeling og lag

Økonomiansvarlig bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder. Det utarbeides et internregnskap for respektive avdeling. Dersom internregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) tar ansvarlig for respektive avdeling kontakt med økonomiansvarlig.

Hvert lag tildeles ett lagskonto i Vålerenga Fotballs navn. Dette gjelder for aktivitet utenfor de felles lagsaktivitet som Vålerenga Fotball budsjettert for (Se mer under lagkasse). Lagleder har ansvaret for att samle in og overføre penger til konto. Økonomiansvarlig bokfører på riktig prosjektnummer.

Avstemming av balensen (eiendeler og gjeld)

Vålerenga Fotball avstemmer alle balanseposter minimum to ganger pr år. Bankkonti avstemmes månedlig, offentlige avgifter (skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) pr termin og øvrige balansekonti på kvartalsnivå (eller oftere hvis behov).

Alle balanseposter skal avstemmes pr 31.12, og det er kun reelle eiendels- og gjeldsposter som står i Vålerenga Fotballs balanse.

Balanseavstemming og bankavstemming ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Årsregnskap

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Vålerenga Fotballs årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele Vålerenga Fotball (inkludert gruppers årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med pliktige (og relevante) opplysninger.

Årsregnskapet er signert av alle styrets medlemmer og fremlegges på Vålerenga Fotball årsmøte i revidert versjon.

Vålerenga Fotball utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet og årsberetning ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Pr 31.12 går Vålerenga Fotball gjennom sine regnskap for å:

 • Avsette for opptjente inntekter (inntekt som gjelder år 1, men man får den først innbetalt i år 2).
 • Periodisere forskuddsbetalte inntekter (man har mottatt innbetaling i år 1, men den gjelder for år 2).
 • Avsette for påløpte kostnader (kostnaden gjelder år 1, men faktura e.l. kommer ikke før i år 2)
 • Periodisere forskuddsbetalte kostnader (faktura betales i år 1, mens kostnaden gjelder år 2)

Økonomiske misligheter

Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i Vålerenga Fotball, skal det søkes bistand hos f.eks. idrettskretsen, revisor, regnskapsfører og/eller kontrollkomite.

Inntekter og innbetalinger

Deltakeravgift, treningsavgift og medlemskontingent

Vålerenga Fotball innkrever medlemmene gjennom medlemssystemet Spoortz As. Innkreving av kontingenter og treningsavgifter avgifter foretas for kommende år i desember gjennom Spoortz AS på bakgrunn av medlemslistene som lagsansvarlig oppdaterer til avtalte frister.

Alle Vålerenga Fotballs medlemmer betaler en medlemskontingent på minimum kr 300. I tillegg betaler de aktive medlemmene treningsavgift. Se informasjon om treningsavgifter her

Offentlige tilskudd og kompensasjoner

Tilskuddstyper og kompensasjoner for Vålerenga Fotball er (listen er ikke uttømmende):

 • Mvakompensasjon
 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr
 • Grasrotandel
 • Midler fra ulike stiftelser

Kiosksalg

Ansvarlige for kiosksalget henter og leverer kontantkassen og kasseoppgjørsskjema hos økonomiansvarlig. Før kassen leveres tilbake skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør».

Kasseoppgjørsskjema fylles ut med dato, salgsoppgjør, spesifikasjon av ulike typer salg, og eventuelle utlegg fra kassen (skal dokumenteres med kvittering). Oppgjøret signeres av 2 ansvarlige personer. Ved levering teller kioskansvarlig og økonomiansvarlig opp pengene i fellesskap.

Mal til kassetellingsskjema ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Vålerenga Fotball benytter kassesystem og betalingsterminal ved cuper eller andre store arrangement. Kassen skal avstemmes mot utskrift fra betalingsterminalen (z-rapport).

Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter ol.

Ved billettsalg, lotterisalg og parkeringsinntekter skal salgsoppgjørsliste fylles ut. Salgsoppgjør skal inneholde dato for arrangement, billetter (lodd etc.) solgt fra nr. til nr., antall solgte billetter og til hvilken pris. Oppgjøret skal signeres av 2 ansvarlige personer og det skal skje på Vålerenga Fotballs oppgjørsskjema.

Mal til oppgjørsskjema billettsalg ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Salg av varer og tjenester (utgående fakturaer)

Ved omsetning av varer og tjenester utsteder Vålerenga Fotball en utgående faktura. Vålerenga Fotball benytter fakturaprogram nevnt i kapittel om Regnskaps- og fakturaprogram.

Den som er ansvarlig for ulike typer avtaler i Vålerenga Fotball eller andre som ønsker noe fakturert fra Vålerenga Fotball, fyller ut et fakturagrunnlag som overleveres økonomiansvarlig/den som har ansvaret for faktureringen.

Fakturagrunnlag ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Dugnad

Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben. Inntekter fra dugnader i regi av Vålerenga Fotball skal inngå i det ordinære årsregnskapet. Dersom det er ett enkelt lag eller gruppe i Vålerenga Fotball som gjennomfører dugnaden, skal inntekten inngå i årsregnskapet på samme måte, men midlene disponeres av gruppen eller laget som gjennomfører dugnaden.

Dersom Vålerenga Fotball har omsetning av varer i forbindelse med dugnad, rapporteres det inn dersom mvapliktig omsetning overstiger grensebeløpet.

Lagsponsor

Merverdiavgift

Vålerenga Fotball driver følgende omsetning som IKKE er merverdiavgiftspliktig:

 • Vanlige medlems- og startkontingenter
 • Billettinntekter
 • Inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv.
 • Offentlige tilskudd
 • Lotteriinntekter
 • Bingoinntekter
 • Gaver
 • Inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer

Vålerenga Fotball driver følgende omsetning som kan være merverdiavgiftspliktig virksomhet:

 • Sponsorinntekter
 • Salg av utstyr
 • Kioskvirksomhet
 • Serveringsvirksomhet
 • Salg av jakkemerker ol.
 • Dugnadsinnsats
 • Salg av varer

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.16), beregner, rapporterer og innbetaler Vålerenga Fotball merverdiavgift.

Innbetalinger

Innbetalinger som gjøres til Vålerenga Fotballs bankkonto skal alltid dokumenteres med grunnlag som avtaler, kontrakter eller lignende.

Dersom det kommer innbetalinger uten underliggende dokumentasjon, må dette skaffes til veie.

Kostnader og utbetalinger

Kjøp fra leverandør

Det er kun de som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise som kan bestille på vegne av Vålerenga Fotball. Vålerenga Fotball har leverandøravtaler som de ulike gruppene skal handle fra (så fremt det er hensiktsmessig).

Inngående fakturaer

Alle mottatte fakturaer skal godkjennes av 2 ansvarlige personer som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise. Alle fakturaer skal være stilet til Vålerenga Fotball. Hvis tilstiling (navn på idrettslag, adresse osv.) er feil, skal leverandør kontaktes for å få ny faktura med korrekt tilstiling.

Bruk av bedriftskort

Ansatte som ifølge fullmaktsmatrisen har rettigheter at bruke bedriftskort kan kvittere ut dette hos økonomiansvarlig med dato, navn og formål for kjøp. Bedriftskortet leveres etter bruk tilbake hvor dato og tidspunkt for returnering registreres sammen med kvitteringer.

Utgiftsrefusjoner

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på Vålerenga Fotballs standard utgiftsrefusjonsskjema og skjema skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til Vålerenga Fotballs fullmaktmatrise. Formål med utlegget skal alltid påføres.

Ved dekning av reise- og oppholdsutgifter skal det alltid påføres hvem utgiftene gjelder og eventuelt hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Ved dekning av utgifter til mat/drikke skal det alltid oppgis formål og hvem bevertningen dekker.

Standard utgiftsrefusjonsskjema ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonoimhåndbok.

Varekjøp

Alle varekjøp skal godkjennes av to personer (se kapittel om Inngående faktura).

For varer som er kjøpt inn for videresalg, fører Vålerenga Fotball varelagerliste. Varelageret telles opp pr 31.12, og det er Vålerenga Fotballs standardiserte varetellingsliste som skal benyttes.

Varetellingslisten skal leveres økonomiansvarlig i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle varer på varelageret. Varer for videresalg (f.eks. varelager til kiosk) verdsettes til det laveste av anskaffelseskost og forventet salgspris.

Varetellingsliste ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Kjøp av utstyr og eiendeler

For innkjøp av utstyr og eiendeler som varer mer enn ett år, fører Vålerenga Fotball utstyrs- og eiendelsoversikt.

Eiendeler og utstyr telles opp pr 31.12, og det er Vålerenga Fotballs standardiserte utstyrs- og eiendelsoversikt som skal benyttes.

Oversikten skal leveres økonomiansvarlig i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle eiendeler og alt utstyr.

Eiendeler og utstyr verdsettes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger. Avskrivninger beregnes basert på følgende formel:

Utstyrs- og eiendelsoversikt ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Utbetalinger

Alle utbetalinger skal signeres elektronisk av minst 2 personer i nettbanken. Hvem som skal ha signaturrett er vedtatt av hovedstyret og fremkommer i fullmaktsmatrisen. Det er tegnet underslagsforsikring for alle som har signaturrett.

Per dags dato har følgende personer/roller delt signaturrett i nettbanken:

 • Mikael Pettersson/Økonomiansvarlig
 • Morten Grødahl/Daglig Leder

Hovedstyret har beskrevet og delegert hvem som har signaturrett i Vålerenga Fotball, se Vålerenga Fotballs fullmaktsmatrise (beskrevet under kapittel REGNSKAP).

Vålerenga Fotball har en brukskonto, en cupkonto, en kontigentkonto, en skattetrekkskonto og lagkassekonto. Alle kontoer står i Vålerenga Fotballs navn, private kontoer benyttes ikke.

Alle kontoer er en del av det ordinære regnskapet og skal medtas på Vålerenga Fotballs totalregnskap.

Lagkasse

Vålerenga Fotball har valgt å sette opp ett felles lagkassekonto som alle lagene bruker hvis dere ønsker andre aktiviteter utover de cuper som klubben felles melder på lagene. Hvert lag får ett eget prosjektnummer hvor vi bokfører aktivitet. Lagleder har ansvaret for all kontakt kring dette.

Felles lagskassekonto: 1503.98.99067

Prosjektnummer: Se vedlegg til høyre

 • Lagleder kan ha maks cirka 4000 kr i kontanter til å betale mindre utlegg (Ikke privat konto). Beløp over 4000 settes in på konto for lagkasse.
  • Påmelding til mindre cuper i Oslo området (for eksempel 3v3 cup eller julecup som administrasjonen godkjenner) kan betales med disse pengene. Kvittering sendes in til regnskap@vif.no. Merk kvitteringen med prosjektnummer.
 • Hvis laget skal delta på en større ekstra cup har lagleder har ansvar for att samle in egenandeler fra spillere og overføre pengene til konto for lagskasse. Innbetalinger må alltid merkes med prosjektnummer. Lagleder tar kontakt med administrasjonen via e-post som håndterer påmelding. Skriv alltid med prosjektnummer her også.
 • Hvis lagleder eller noen annen foreldre gjør ett større utlegg fra privat konto som skal dekkes fra lagkassen (For eksempel betaler mat for laget på reise) leverer lagleder inn refusjonsskjema, se vedlegg til høyre
 • Hvis laget trenger at gjøre kontantuttak fra lagkassen leverer lagleder inn uttaksskjema, se vedlegg til høyre.
 • Rapportering – Lagleder loggfører og følger med under året. Det blir sendt ut oversikt på alle prosjektnummer fra økonomisystemet hvert kvartal til alle lagene. Ved feil og avvik fra det lagleder loggført tar dere kontakt.

Lønn og ytelser

Lønssystem

Vålerenga Fotball benytter følgende lønnssystem:

Visma Lønn

Kontrakt/avtale

Før utbetaling skal det alltid etableres en arbeidsavtale/kontrakt som er signert av mottaker og person med fullmakt i Vålerenga Fotballs fullmaktsmatrise (se kapittel om REGNSKAP).

Vålerenga Fotball har standardiserte kontrakter, godkjent gjennom vedtak i hovedstyret, som skal benyttes. Dette gjelder for alle faste ansatte, vikariater, timelønnede og andre som mottar ulike godtgjørelser. Alle avtaler/kontrakter arkiveres på Vålerenga Fotballs kontor. Personer som har faste eller midlertidige ansettelsesforhold meldes inn i AA-registeret.

Mal for arbeidsavtale ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Lønnsutbetaling

Alle lønnsutbetalinger foretas fra administrasjonen/økonomiansvarlig, og alle utbetalinger disse skal være dokumenterbare. Det utstedes lønnsslipp som inneholder spesifikt hva personen mottar, dato for utbetaling, dato for utført arbeid, størrelse på forskuddstrekk mm. Det blir samtidig generert en avsetning for feriepenger som lønnsmottaker vil motta neste år, eller evt ved avslutning av arbeidsforhold om dette avtales. Timelønnede skal føre arbeidstimer på standardiserte timelister. Forskuddsbetalinger bør ikke forekomme.

Antall ansatte i Vålerenga Fotball overstiger grensen for obligatorisk tjenestepensjon og Vålerenga Fotball har opprettet OTP-ordning for sine ansatte.

For hver lønnskjøring/utbetaling skal dette godkjennes i tråd med Vålerenga Fotballs fullmaktsmatrise, se kapittel om REGNSKAP.

Skjema for timelister ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Næringsdrivende eller ansatt

I de tilfellene Vålerenga Fotball benytter selvstendig næringsdrivende, gjøres det i hvert tilfelle en vurdering for å kunne definere om denne anses som næringsdrivende eller om betalingen anses som lønn fra Vålerenga Fotball. Følgende elementer vurderes: Om den som yter tjenesten

 • Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
 • Har eget kontor eller produksjonslokale
 • Holder egne materialer
 • Har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler
 • Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
 • Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
 • Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som arbeidstaker og får utbetalt ordinær lønn på linje med andre arbeidstakere i Vålerenga Fotball.

Skattefri lønnsutbetaling

Vålerenga Fotball registrerer alle lønnsutbetalinger i lønnssystemet. Utbetalinger som ikke overstiger skattefri grense kr 10.000 medfører ikke oppgaveplikt i Vålerenga Fotball.

Skattefrie utbetalinger utbetales ikke i tillegg til annen lønn.

All lønnen er arbeidsgiveravgiftpliktig når Vålerenga Fotball overstiger beløpsgrensene for dette (se kapittel om arbeidsgiveravgift).

Utgiftsgodtgjørelse

Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.16) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig.

Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.

Vålerenga Fotball registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse i lønnssystemet og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Bilgodtgjørelse

Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse inntil kr 3,50 pr kilometer (pr 01.01.16) uten at det medfører skatteplikt.

Vålerenga Fotball benytter standardisert reiseregning som signeres av mottaker og attesteres i tråd med fullmaktsmatrise (se kapittel om REGNSKAP) før utbetaling.

Ved krav om passasjertillegg oppgis passasjerene med navn. Det skal påføres dato for reise/hjemkomst ved hver tjenestereise, samt reiserute.

Reiseregning ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Dommerregninger

Utstyrsgodtgjørelse til dommere innen lagidretter hvor det er nødvendig med spesielt utstyr (f.eks. sko, drakt, beskyttelse mm) godkjennes som skattefri godtgjørelse med inntil 270 kroner per oppdrag (2019-sats). Samlet skattefri godtgjørelse, som utbetales til dommeren fra samme klubb, kan ikke overstige 2 800 kroner per år (2021-sats).

Dommere kan ikke kreve å få beløpet utbetalt kontant rett etter kamp. Godtgjørelse utbetales samtidig som de ordinære lønnsutbetalingene foretas i Vålerenga Fotball.

Ved utbetaling til dommer for utført dømming er det nødvendig med en standardisert dommerregning som viser dato, dommerens fulle navn, beløp og eventuelt dommerens signatur for mottak av pengene. Dommerregninger fra seriekamper og NM skal alltid inneholde kampnummer.

Dommerregning som kan brukes til cuper og arrangement i Vålerenga Fotballs regi ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok. Dommerrening for seriekamper/NM-kamper finnes på www.fotball.no.

Arbeidsgiveravgift

Det beregnes og innrapporteres arbeidsgiveravgift av all lønn når totale lønnsutbetalinger eller lønn per ansatt overstiger beløpsgrensen for arbeidsgiveravgift.

Revisjon

Vålerenga Fotball gjennomfører revisjon av regnskapet minimum to ganger per år. I tillegg gjør revisor en jobb i forbindelse med ulike typer pliktig rapportering.

Vålerenga Fotball har engasjert følgende registrerte/statsautoriserte revisor:

BDO AS

Mal for valgt revisors revisjonsberetning og sjekkliste for valgt revisor ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.

Kontrollutvalg

Vålerenga Fotball har valgt følgende til Vålerenga Fotballs kontrollutvalg:

Leder: Odd Skarheim – Valgt for 1 år
Medlem: Elin Horn – Valgt for 1 år
Medlem: Birgitte Helmersen – Valgt for 1 år
Varamedlem: May Britt Ystnes

Kontrollutvalg går gjennom Vålerenga Fotballs regnskap minimum en gang per år.

Mal for kontrollutvalgets beretning og sjekkliste for kontrollutvalget ligger som vedlegg til Vålerenga Fotballs økonomihåndbok.