Hovedstratgier

< Alle

HOVEDSTRATEGIER

Våre strategiske hovedområder baserer seg på et sterkt ønske om å jobbe for at barn og ungdom skal utvikle gode ferdigheter og holdninger i trygge omgivelser – vi gjør Oslo til en bedre by. Vålerenga Fotball skal derfor prioritere følgende områder:

 • Klubben skal fortsette arbeidet med å utvikle gode trenere
 • Klubben skal jobbe for å få flere medlemmer – det er viktig for engasjement, eierskap og demokratiet i klubben.
 • Klubben skal videreutvikle Valle Hovin-området slik at vi kan øke aktivitetene
 • Vi skal jobbe for å fremme gode holdninger og Fair Play som gjenspeiler klubbens verdier
 • Vi skal videreføre den økte satsingen på jentefotball
 • Vi skal jobbe videre for at klubben og stadionselskapene skal ha en sunn økonomi
 • Vi skal være tydelige i vår kommunikasjon, og utvikle gode verktøyer for dette

Sport (barn og ungdom = bredde)

Hovedmål:

 • Vi skal øke antall barn og ungdom med 10% i perioden (Fra 1.1.2017 – 31.12.2018)
 • Vi skal øke antall jenter i aldersklassen med 20% i samme periode
 • Vi skal utvikle trenerkompetansen – vårt mål er at vi har de beste TK-ene og trenerne. Virkemidlene er å gjennomføre kurs for alle trenerne– og invitere våre ungdomsspillere fra 14 år til å gjennomføre disse
 • Våre lagledere skal inviteres til å gjennomføre kurs – og til møter med faglig innhold og nyheter.

Talent Gutt

Talent Gutt består av to treningsgrupper – 4 lag – i alderen 13-16 år.

Vi skal være blant de tre beste i utvikling av talenter i Norge.

Vårt nære samarbeid med Vålerenga Fotball Elite gir begge klubbene viktige fortrinn. Vi skal videreutvikle samarbeidet med klubbene i Oslo, Norsk Toppfotball og Oslo Fotballkrets.

Hovedmål Talent Gutt:

 • Dyktige trenere er en av de viktigste faktorene for god utvikling. Vi ønsker kontinuitet på trenersiden, alle trenere skal tilbys 2-års avtaler.
 • Våre trenere skal være høyt utdannet, gjerne idrettsakademisk bakgrunn eller spillererfaring fra toppfotballen. Våre hovedtrenere skal ha minimum UEFA A kompetanse.
 • Våre talentlag skal delta i nasjonal serie (G16 og G14), og på høyeste kretsnivå
 • Vi skal utvikle et miljø hvor vi er like gode på analyse, keeper og fysisk trening som på de øvrige fagområdene. Kunnskapen skal «forankres» – forbli i klubben.
 • Vi satser sterkt på samarbeidet med skoler (VH VGS) og ønsker et tilbud også for ungdomsskoleelever i nærområdet

Samtlige spillere i U-gruppene skal hvert år gjennomføre trener- og dommerkurs

 • Dommerkurs for å kunne reglene – og for å bevisstgjøre spillere om Fair Play
 • Trenerkurs for å kunne bidra mot barnelag, og for å «se seg selv» fra et trenerståsted

Damer Toppfotball

Damer Toppfotball består av Damer A, Damer Rekrutt og Talent Jenter (J19).

Damer A er resultatorientert – måles på resultater og måloppnåelser. Damer A skal alltid jobbe tett med Damer Rekrutt/Talent Jenter for å bidra i utviklingen av de største talentene.

Damer Rekrutt og Talent Jenter er utviklingsorienter – skal være en utviklingsarena for spillerne i Oslo-regionen som har potensial til å bli spillere i Toppserien

Mål Damer A:

 • Innen 2018 skal Vålerenga Fotball være blant de 3 beste i Toppserien, med mulighet for både deltagelse i E-cup og cupfinale.
 • Engasjementet rundt Damer A skal være vesentlig større enn i dag, det måles på arrangement – publikum – medieomtale – økonomi
 • Publikumsinntekter skal øke med over 100% i perioden, til minst 200.000,- i 2018
 • Vi skal bidra til at Toppserien får økte bevilgninger fra NFF

Mål Damer Rekrutt og Talent Jenter

 • Damer Rekrutt skal ha som resultatmål å opprettholde plass i 2. divisjon, for å tilby kamparena både til Damer A- og Talent Jenter-spillere
 • Damer Rekrutt og Talent Jenter skal utvikles til å bli vår viktigste rekrutteringsarena for nye spillere i Toppserien.
 • Vi skal samarbeide tett med NFF, OFK og klubber i Oslo.
 • Vi skal være det mest attraktive utviklingsmiljøet for unge spillere i alderen 14-19 år.

Organisasjon – Omdømme – Kvalitetsklubb

Hovedstyret er ansvarlig for klubbens drift og utvikling. Dette synliggjøres ved at hovedstyret oppretter utvalg, komiteer og prosjekter – med tydelige mandat – som vil engasjere flere i klubben

Mål organisasjon

 • Vålerenga Fotball ønsker å utvikle engasjementet – og demokratiet – i klubben
 • Klubben har som mål at alle trenere og lagledere er medlemmer i klubb. I tillegg ønsker vi å øke antall medlemmer fordi vi er sikre på at dette øker engasjementet og eierskap til klubben
 • Klubben har som mål å øke antall medlemmer fra dagens ca 1.500 til ca 1.700 innen 31.12.2021.
 • Klubben er sjef – og klubben er medlemmene

Vålerenga Fotball skal være en kvalitetsklubb

 • Kvalitetsklubb 1 (for hele klubben) skal være gjennomført og implementert i løpet av 2018.
 • Kvalitetsklubb Toppserien (Damer A) skal starte våren 2020
 • Kvalitetsklubb (sertifisering) for Talent Gutt skal være implementert i løpet av 2017

Vålerenga Fotball – omdømme

Vi har ambisjon om å styrke omdømmet til Vålerenga Fotball ved hjelp av en tydelig, åpen og inkluderende kommunikasjon, både internt og eksternt

Målsettinger kommunikasjon:

 • Vi skal utarbeide retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere på ulike plattformer – eksternt og internt
 • På kort sikt skal det utarbeides en plan for hva som skal legges ut på sosiale medier og nettsider, slik av vi gjennom dette øker engasjement og vår helhetlige arbeid i vår kommunikasjon
 • Vi må styrke kvaliteten på bildearkiv og videoopptak, slik at vi i større grad kan benytte dette i vår kommunikasjon
 • Vi samarbeider i størst mulig grad med Vålerenga Fotball Elite
 • Vi skal evaluere dagens, og vurdere nye plattformer (hjemmesider, apper, Facebook) for vår kommunikasjon både internt og eksternt

Vålerenga Fotball – Baner og anlegg

Vi har ambisjon om å påvirke planene for utvikling av hele Valle Hovin-området, for å bidra til at området blir preget av fotball, aktiviteter for unge og gamle, samt rekreasjon for nærmiljøet.

Vi skal utvikle eksisterende baner – og nye baner, slik at våre behov for treningsflater og kamparena er dekket til enhver tid.

Vålerenga Fotball skal utnytte nytt stadionanlegg primært til cuper for barn og unge, arrangementer, samt til treninger/kamper for våre topplag.

Vi skal bygge et klubbhus som skal bidra til bedre klubbkultur for både spillere, trenere, foreldre. Samtidig skal vi inkludere andre brukere av Valle Hovin-området i bruken av klubbhuset. Klubbhuset skal også inneholde lager for våre lag og lager for cuputstyr.

 • Vålerenga Fotball skal delta i arbeidet som Oslo kommune har igangsatt for Valle Hovin-området
 • Vålerenga Fotball skal igangsette bygging av nytt klubbhus senest 2018
 • Vålerenga Fotball skal oppgradere KGB2, med nytt kunstgressdekke
 • Vålerenga Fotball skal sluttføre byggingen av ny 7er-bane, 2 stk 3v3-baner og oppgraderingen av Bingen i løpet av våren 2017
 • Vålerenga Fotball, skal i samarbeid med Oslo kommune, VFE og NFF se på mulig videreutvikling av våre fotballanlegg.

Vålerenga Fotball skal ha en sunn klubbøkonomi

Med sunn økonomi forstår vi at klubben har et grunnlag for både langsiktige investeringer – og et bedre tilbud for våre medlemmer. En bedret soliditet er viktig for å kunne takle dårlige tider…

 • Vi skal videreutvikle våre cup- og arrangementer slik at de økonomiske bidragene fra disse bidrar til å bedre soliditeten i klubben
 • Vi skal videreutvikle markedskonseptene for å gjøre klubben enda mer attraktiv for sponsorer.
 • God likviditet er nødvendig – klubben bør til en hver tid ha overskuddslikviditet

Stadionselskapene skal ha god kontroll på sin økonomi, og skal på sikt bidra til at breddefotballen får bedrede utviklingsvilkår