Fair Play-utvalg

< Alle

Under revidering 2022

Fair Play utvalg

Utvalget arbeider med å bevisstgjøre fokus på Fair Play og gode holdninger, blant annet gjennom kampvertordningen, holdningskontrakter og gjennom samlinger. Utvalget bistår også i enkeltsaker.

Fair Play utvalgets arbeidsområder:

 • Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben som:
  • Kampverter (inkl hjemmekamper) – innarbeide rutiner for lagene.
  • Verdimøte – Ansvar for å sette rutiner for å velge nytt tema hvert år, og plan for året.
  • Trygge rammer
  • Holdningskontrakt (i samarbeid med Vålerenga Fotball Samfunn). – Muligens oppdateres – sees på på nytt. Også mtp holdninger/verdiskaping gjennomdugnad. Også trenere/lagledere.
 • Delta på spillermøter og evt foreldremøter ved behov – som en del av intromøtet for nye lag hvert år.
 • Fair Play-utvalget skal behandle disiplinærsaker i klubben
 • Utarbeide kriterier, og anbefale «Årets Fair Play»-lag
 • Fair Play-ansvarlig skal være klubbens fagansvarlig og kontaktperson mot andre klubber, krets og NFF sentralt på området
  • Delta på samlinger
  • Være oppført som kontaktperson for Fair Play

Fair Play-utvalget skal også sørge for at klubbens verdiarbeid skal inn i klubbhåndboken. Fair Play skal også være et tydelig element i Sportsplan og trenerfora, dvs at det krever samarbeid med de som skal oppdatere disse.

Antall medlemmer

Fair Play utvalget bør bestå av 4-5 personer, som utpekes av styret for 1-2 år. Utvalget skal, i tillegg til de utpekte, også bestå av minimum en person fra administrasjonen, denne bidrar med innkalling og referater. Leder utpekes av utvalget.

Retningslinjer for disiplinærsaker

Disiplinærsaker behandles av 2 personer fra FP-utvalget, hvorav en fra administrasjonen.

Utvalget skal utarbeide kriterier for behandling av disiplinærsaker, som er i henhold til overordnet lover/regler. I disse kriteriene skal det framgå hvilke saker – og reaksjoner – lagledelsen selv kan håndtere, hvilke som skal håndteres av FP-utvalget og saker som skal/må videresendes til overordnet organ.