INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL

TIRSDAG 9. MARS 2021 KL 18.00  

Dette blir et digitalt årsmøte, grunnet uklar smittesituasjon i Oslo. Vi ønsker derfor at samtlige som ønsker å delta på årsmøtet varsler dette per mail innen 8. mars – Tine@vif.no

 • 16 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi t fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv.

 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v harriet.rudd@vif.no senest 2 – to uker før årsmøtet. Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 -en- uke før årsmøtet. Dette vil bli lagt ut i klubbens kontorer på Intility Arena og på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder og ikke være skyldig kontingent.

Adgang til årsmøtet har kun de medlemmer som har betalt kontingent for 2021. Dette vil bli kontrollert ved påmelding. Spørsmål vedrørende kontingent rettes til Tine Grødahl på epost: Tine@vif.no

 

Vedlegg: